ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามเพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนางสาวสายสมร สิมศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2563,15:05  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องการบวก ลบ โดยใช้กระบวนการจักการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนางสาวสายสมร สิมศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2563,15:00  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ขุนหาญเมืองน่าอยู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตน์ติยาพร ทิพวารี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,11:12  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการอ่านวิเคราะห์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบ RAAIM กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตน์ติยาพร ทิพวารี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2563,11:41  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอน โครงงานคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจริญญา แก้วแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,11:52  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอน โครงงานคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางเตือนใจ เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,11:51  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอน กิจกรรมแกะสลักผักและมลไม้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุวรี แก้วคำไสย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,11:48  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอน กิจกรรมต่อตัวเสริมทักษะ(เลโก้)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรจนา ไชยโกฏิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,11:46  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษารูปแบบวงล้อแสนสนุก สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรจนา ไชยโกฏิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,11:19  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร โดยใช้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางเตือนใจ เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2561,23:28  อ่าน 338 ครั้ง
รายละเอียด..