ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรมณีย์ บุตรจันทรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565,07:24  อ่าน 173 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เด็กดีของชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรมณีย์ บุตรจันทรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565,07:23  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคระดมสมอง เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางเตือนใจ เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2565,15:07  อ่าน 908 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางเตือนใจ เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2565,07:50  อ่าน 387 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ วิจัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันทร์เพ็ญ ถาวร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2564,22:17  อ่าน 208 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุวรี แก้วคำไสย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2564,23:37  อ่าน 219 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดของนักเรียน โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่ออาจารย์ : นางนวพรรณ มะลิรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2564,05:44  อ่าน 315 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการใช้คำถาม เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิพาภรณ์ ประดู่
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2564,21:46  อ่าน 530 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดของนักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ชื่ออาจารย์ : นางนวพรรณ มะลิรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2564,09:50  อ่าน 253 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิพาภรณ์ ประดู่
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2563,17:13  อ่าน 331 ครั้ง
รายละเอียด..