ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิพาภรณ์ ประดู่
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2563,17:13  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่ออาจารย์ : นายวีระ ชิดชม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2563,09:17  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามเพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนางสาวสายสมร สิมศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2563,15:05  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องการบวก ลบ โดยใช้กระบวนการจักการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนางสาวสายสมร สิมศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2563,15:00  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ขุนหาญเมืองน่าอยู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตน์ติยาพร ทิพวารี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,11:12  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการอ่านวิเคราะห์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบ RAAIM กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตน์ติยาพร ทิพวารี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2563,11:41  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอน โครงงานคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจริญญา แก้วแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,11:52  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอน โครงงานคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางเตือนใจ เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,11:51  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอน กิจกรรมแกะสลักผักและมลไม้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุวรี แก้วคำไสย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,11:48  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอน กิจกรรมต่อตัวเสริมทักษะ(เลโก้)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรจนา ไชยโกฏิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,11:46  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..