ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอน โครงงานคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจริญญา แก้วแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,11:52  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอน โครงงานคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางเตือนใจ เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,11:51  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอน กิจกรรมแกะสลักผักและมลไม้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุวรี แก้วคำไสย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,11:48  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอน กิจกรรมต่อตัวเสริมทักษะ(เลโก้)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรจนา ไชยโกฏิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,11:46  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนทักษะคอมพิวเตอร์ระดับภาค ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายสุรสันต์ ประสังขีนี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,11:24  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษารูปแบบวงล้อแสนสนุก สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรจนา ไชยโกฏิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,11:19  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร โดยใช้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางเตือนใจ เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2561,23:28  อ่าน 291 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ TGT เรื่อง การบวก การลบ จำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : สุทัศน์ ชัยสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2561,20:24  อ่าน 255 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL Plus โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน การรู้เรื่องการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิชาภา พราวศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2561,13:33  อ่าน 252 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRCร่วมกับแบบฝึกทักษะคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิชาภา พราวศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2561,13:32  อ่าน 298 ครั้ง
รายละเอียด..