ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดของนักเรียน โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่ออาจารย์ : นางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2564,05:44  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการใช้คำถาม เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิพาภรณ์ ประดู่
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2564,21:46  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดของนักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ชื่ออาจารย์ : นางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2564,09:50  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิพาภรณ์ ประดู่
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2563,17:13  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่ออาจารย์ : นายวีระ ชิดชม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2563,09:17  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามเพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนางสาวสายสมร สิมศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2563,15:05  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องการบวก ลบ โดยใช้กระบวนการจักการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนางสาวสายสมร สิมศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2563,15:00  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ขุนหาญเมืองน่าอยู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตน์ติยาพร ทิพวารี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,11:12  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการอ่านวิเคราะห์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบ RAAIM กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตน์ติยาพร ทิพวารี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2563,11:41  อ่าน 173 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอน โครงงานคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจริญญา แก้วแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,11:52  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..