กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจีรภา ประดา
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรากุล พลมณี
ครู คศ.3

นางสาวรัตน์ติยาพร ทิพวารี
ครู คศ.2

นางสาวรวิภา ขุนาพรม
ครู คศ.1

นางสาวนันธิดา ปัดคำ
ครู คศ.1