กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจีรภา ประดา
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรากุล พลมณี
ครู คศ.3

นางสาวรัตน์ติยาพร ทิพวารี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวรวิภา ขุนาพรม
ครู คศ.1

นางสาวนันธิดา ปัดคำ
ครู คศ.1

นางสาวผกาวดี นนทะพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5