กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจีรภา ประดา
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางวรากุล พลมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวรัตน์ติยาพร ทิพวารี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวนันธิดา ปัดคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวผกาวดี นนทะพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3