กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจีรภา ประดา
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางวรากุล พลมณี
ครู คศ.3

นางสาวรัตน์ติยาพร ทิพวารี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวรวิภา ขุนาพรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวนันธิดา ปัดคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวผกาวดี นนทะพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาววิลาวัลย์ พันธ์เพ็ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวเจนจิรา สุขลา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวจิรสุภา ทองรอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2