คณะผู้บริหาร

นางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปรมินทร์ นาคพันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา