กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเทพลักษ์ โสดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางบุษกร พัดบุบผา
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอุบลวรรณ ชราศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายนคร ชูกลิ่น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3