กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเทพลักษ์ โสดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางบุษกร พัดบุบผา
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอุบลวรรณ ชราศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายธนวัฒน์ สกุลมา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายลำพอง วรรณทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวปวีณา สะอาด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3