วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญวิสัยทัศน์ ::จัดการศึกษา มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยีมีภูมิทัศน์สวยงาม เป็นโรงเรียนของชุมชน
ปรัชญา ::นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)