ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการงานอาชีพ ชนะเลิศการประกวดแกะสลักผักผลไม้ (ป.4 - 6)
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศชนะเลิศการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (ป.4 - 6)
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการงานอาชีพ ชนะเลิศกิจกรรมงานประดิษฐ์จากใบตอง (ป.4 - 6)
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการงานอาชีพ ชนะเลิศการประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ป.4 - 6)
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (ป.4 - 6)
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมประกวดหุ่นยนต์บังคับมือ (ป.1 - 6)
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ป.4 - 6)
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชนะเลิศการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ป.4 - 6)
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชนะเลิศการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ (ป.4 - 6)
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานสุขภาพ และพลศึกษา (ป.4 - 6)
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชนะเลิศการแข่งขันประกวดโครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ป.4 - 6)
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม (ป.4 - 6)
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมประกวดโครงงานภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ป.4 - 6)
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครู ที่ได้เลื่อนตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 65
ชนะเลิศการประกวดสื่อครูได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคในการแข่งขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ ระดับสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 65
นะเลิศกิจกรรมวาดภาพระบายสี (อายุ 5 - 6 ปี) (ปฐมวัย)
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
ชนะเลิศกิจกรรมเริงเล่นเต้น Dancer (อายุ 5 - 6 ปี) (ปฐมวัย)
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
การประกวดโครงงานภาษาไทย (ป.4 - 6)
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-3 และระดับชั้น ป.4-6 ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
กิจกรรมร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา (ป.4-6) กิจกรรมลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ (ป.1-6)และกิจกรรมรำวงมาตรฐาน(ป.1-6)
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65