ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญเดิมชื่อ โรงเรียนขุนหาญ มีชื่อย่อว่า ศก.15 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2499 อาคารเรียนเป็นโรงฝึกงานมี 3 ห้องเรียน นายเผดิม ทองละมุล เป็นครูใหญ่คนแรกเปิดสอนตามหลักสูตรสำหรับชั้นมัธยมศึกษาต่อมาปี 2504 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลายตามแผนการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ.2503 และปี พ.ศ. 2509 ทางราชการได้โอนโรงเรียนประชาบาลสังกัดกรมสามัญศึกษาไปสังกัด อบจ. จนกระทั่งปี พ.ศ. 2523 จึงได้โอนกลับคืนมาและตั้งกรมใหม่ เรียกว่า สำนักคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) โรงเรียนขุนหาญจึงได้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2546 ได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ให้โอนกรจัดการศึกษาจาก สปช. เป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2550 ได้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจนถึงปัจจุบันนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ นางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล