กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรมณีย์ บุตรจันทรา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายประสิทธิ์ ปิ่นคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนางสาวสายสมร สิมศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายภาษิต สองสนิท
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนิศารัตน์ พวงสด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1