กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประสิทธิ์ ปิ่นคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภาษิต สองสนิท
ครู คศ.1

นางสาวนิศารัตน์ พวงสด
ครู คศ.1