กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวรมณีย์ บุตรจันทรา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนางสาวสายสมร สิมศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นายภาษิต สองสนิท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนิศารัตน์ พวงสด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3