กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประสิทธิ์ ปิ่นคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภาษิต สองสนิท
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนิศารัตน์ พวงสด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1