ปฐมวัย

นางสาวรจนา ไชยโกฏิ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางมโนไพร พันธ์แก่น
ครู คศ.3

นางสาวบัวไลย์ ทิพย์ไสย์
ครู คศ.3

นางอุบล ดาวงษ์
ครู คศ.3

นางณัฐวรรณ นรสิงห์
ครู คศ.1

นางสาวผกาวดี นนทะพันธ์
ครู คศ.1

นางกานดา เพ็ชรเพ็ง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกิตติมา ติจะนา
ครูอัตราจ้าง

นางรัชดาภรณ์ ฉิมอยู่
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมณเฑียร วาศรี
ครูอัตราจ้าง