ปฐมวัย

นางสาวรจนา ไชยโกฏิ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางมโนไพร พันธ์แก่น
ครู คศ.3

นางอุบล ดาวงษ์
ครู คศ.3

นางณัฐวรรณ นรสิงห์
ครู คศ.1

นางกานดา เพ็ชรเพ็ง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกิตติมา ติจะนา
ครูอัตราจ้าง

นางรัชดาภรณ์ ฉิมอยู่
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมณเฑียร วาศรี
ครูอัตราจ้าง