คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางมโนไพร พันธ์แก่น
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางอุบล ดาวงษ์
ครู คศ.3

นางวรรณภา กอบุตร
ครู คศ.3

นางภัคภิญญา เบียดนอก
ครู คศ.2

นางสาวชุลีพร หลักบุญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางเพียรพร วรรณเวศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น

นางรัชดาภรณ์ ฉิมอยู่
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิตยา พันธ์วิไล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมณเทียร วาศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น

นางสาวนิตยา พันธ์วิไล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น

นางสาวพิชชาอร เกาะประทุม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น

นางสาวกุลสตรี สายบุตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น

นางจุฑารัตน์ กุลวงค์
ครูส่งเสริมสนับสนุนการสอน

นางสาวประภาสิริ ในทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวศิริประภา บุญพงษา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูประจำชั้น