คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางมโนไพร พันธ์แก่น
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางอุบล ดาวงษ์
ครู คศ.3

นางวรรณภา กอบุตร
ครู คศ.3

นางภัคภิญญา เบียดนอก
ครู คศ.2

นางเพียรพร วรรณเวศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น

นางรัชดาภรณ์ ฉิมอยู่
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิตยา พันธ์วิไล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น

นางจุฑารัตน์ กุลวงค์
ครูส่งเสริมสนับสนุนการสอน