ส่งเสริมสนับสนุนการสอน

นางสาวพัชรี พรหมใบ

นางสาวปวีณ์ทิพย์ ศรีบูรณ์

นางสาวกิตติมา ติจะนา
ครูอัตราจ้าง