ส่งเสริมสนับสนุนการสอน

นางสาวพัชรี พรหมใบ

นางสาวสุดาพร โพธิ์กระสังข์
ครูอัตราจ้าง

นางจุฑารัตน์ กุลวงค์