กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอารีจิตร ก้านมะลิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวทิพาภรณ์ ประดู่
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0837212722
อีเมล์ : tipapron55@hotmail.com

นางสาวจันทร์เพ็ญ ถาวร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายสุรสันต์ ปะสังขีนี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาววัชราภรณ์ ศรีสุดา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายสุทธิกิตย์ มะโฮงชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4