กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอารีจิตร ก้านมะลิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวจันทร์เพ็ญ ถาวร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวทิพาภรณ์ ประดู่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นายสุรสันต์ ปะสังขีนี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาววัชราภรณ์ ศรีสุดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายสุทธิกิตย์ มะโฮงชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4