ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางนวพรรณ มะลิรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ตุลาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วิไลวรรณ ทรงกลด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ธันวาคม 2556 - 30 กันยายน 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ นาคพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2531 - พ.ศ.2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิตย์ เดชบุญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2517 - พ.ศ.2531
ชื่อ-นามสกุล : นายชำ แก้วคำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2515 - พ.ศ. 2517
ชื่อ-นามสกุล : นายเซ็น วงศ์วินัย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2513 - พ.ศ.2515
ชื่อ-นามสกุล : นาย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2500 - พ.ศ.2513
ชื่อ-นามสกุล : นายเผดิม ทองละมุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2499 - พ.ศ.2500