กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจริญญา แก้วแสง
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเกษร ศรีจันดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางกรนันท์ แสนทวีสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางเตือนใจ เรืองฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวลัดดา เลิศศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1