กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจริญญา แก้วแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเกษร ศรีจันดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางกรนันท์ แสนทวีสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางเตือนใจ เรืองฤทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

สุทัศน์ ชัยสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4