กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสุกัณฑ์ เรืองศักดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวอาภรณ์ อาจภัคดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาววิภานันท์ ลมเชย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวสุกัญญา โชคชัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

Miss. Lynares P.Manginga
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4