กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสุกัณฑ์ เรืองศักดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวอาภรณ์ อาจภัคดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาววิภานันท์ ลมเชย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวสุกัญญา โชคชัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกาญจนพร อุ่นแก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

Miss Pauline Jake Dicman
ครูต่างชาติ

Miss Lynettle Paterno Asing
ครูต่างชาติ

Mr.Danis Jake Dicman
ครูต่างชาติ