กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสุกัณฑ์ เรืองศักดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรมณีย์ บุตรจันทรา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอาภรณ์ อาจภัคดี
ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา โชคชัย

Miss Pauline Jake Dicman
ครูต่างชาติ

Miss Lynettle Paterno Asing
ครูต่างชาติ

Mr.Danis Jake Dicman
ครูต่างชาติ

นางนฤมล บัวดก