กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสุกัณฑ์ เรืองศักดิ์
ครู คศ.1

นางสาวรมณีย์ บุตรจันทรา
ครู คศ.2

นางสาวอาภรณ์ อาจภัคดี
ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา โชคชัย

Miss Pauline Jake Dicman
ครูต่างชาติ

Miss Lynettle Paterno Asing
ครูต่างชาติ

Mr.Danis Jake Dicman
ครูต่างชาติ

นางนฤมล บัวดก