กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสุกัณฑ์ เรืองศักดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวอาภรณ์ อาจภัคดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาววิภานันท์ ลมเชย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายกิตติศักดิ์ วงศ์พิทักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวอิรวดี จิตรวิริยตรง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพรรณนวรท ใสกระจ่าง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวอัญชนา ธีระสุด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

Miss. Lynares P.Manginga
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

Miss Lynette Paterno Asing
ครูอัตราจ้าง

Miss Angelie Dumaran Lanoy
ครูอัตราจ้าง

Miss Mary Ann Severo Simangan
ครูอัตราจ้าง