กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวนิชาภา พราวศรี
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวยุวรี แก้วคำไสย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอุ่นเรือน ธิวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอรอุมา พิมพ์สมาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5