กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนิชาภา พราวศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุกรรณ บรรทะโก
ครู คศ.3

นางสาวทิพาภรณ์ ประดู่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวยุวรี แก้วคำไสย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอุ่นเรือน ธิวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายสุรสันต์ ประสังขีนี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1