กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชัชวาล ภูดอนตอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายอรุณ พงษ์จันทร์โอ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3