ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : To Be NumberOne Teen Dancercise รุ่น Pre -Teenage
ชื่อนักเรียน : SKH Special
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2563,10:54   อ่าน 24 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (ป.4 - 5)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนันณวรัศม์ กงศรี
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,17:09   อ่าน 167 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คัดลายมือ (ป.4 - 5)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอุมาพร แก้วกัณหา
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,17:07   อ่าน 162 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คัดลายมือ (ป.1 - 2)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนพัต สิทธิพันธ์
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,17:06   อ่าน 88 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย (ป.4 - 5)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชญานุช ชูรัตน์
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,17:04   อ่าน 81 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ระกวดโครงงานภาษาไทย (ป.4 - 5)
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,17:03   อ่าน 80 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประกวดโครงงานสังคมศึกษา (ป.4 - 5)
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,17:01   อ่าน 72 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตอบปัญหาสังคมศึกษา (ป.4 - 6)
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,17:00   อ่าน 57 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตอบปัญหาสังคมศึกษา (ป.1 - 3)
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,16:59   อ่าน 58 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ป.4 - 6)
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,16:57   อ่าน 51 ครั้ง