ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานชื่อโครงงาน สร้างนิทาน สรรค์กลอน สืบสอนการละเล่นไทย

ชื่อผู้จัดทำโครงงาน เด็กหญิงปุญญพัฒน์  อุ่นแก้ว

                                  เด็กหญิงนฤมล   สมปอง

                                  เด็กหญิงพรรณรษา  ยังละออ

                                  เด็กหญิงวโรชา  ธัญสิริพัฒนธาดา

                                  เด็กหญิงสุพัฒตรา  สุขเพีย

                                  เด็กหญิงกชกร  เกษรสร้อย

ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน        นางสาวรวิภา  ขุนาพรม

                                  นางสาวรัตน์ติยาพร   ทิพวารี

โรงเรียน                         บ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ระดับชั้น                        ประถมศึกษาปีที่ 

บทคัดย่อ

          โครงงานภาษาไทย เรื่อง สร้างนิทาน สรรค์กลอน สืบสอนการละเล่นไทยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อสรุปความรู้เกี่ยวกับนิทาน การเขียนนิทาน  กลอนสี่ และการละเล่นไทย ด้วยรูปแบบแผนที่ความคิด (Mind Mapping)  ๒. เพื่อฝึกทักษะการเขียนนิทานสร้างสรรค์อนุรักษ์และสืบสานการละเล่นไทยและฝึกทักษะการแต่งกลอนสี่อนุรักษ์และสืบสานการละเล่นไทย  ๓.เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญที่มีต่อชุดนิทานสร้างสรรค์อนุรักษ์และสืบสานการละเล่นไทย  ประชากรที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑,๐๘๓  คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๖๐คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจากตัวแทนนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือแบบสัมภาษณ์โครงงานภาษาไทย เรื่อง สร้างนิทาน สรรค์กลอน สืบสอนการละเล่นไทย แบบสอบถามพฤติกรรมการละเล่นไทยของนักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย

                              ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า

                             ๑. การสรุปความรู้เกี่ยวกับนิทาน การเขียนนิทาน   กลอนสี่และการละเล่นไทยด้วยรูปแบบแผนที่ความคิด (Mind Mapping) พบว่า สามารถสรุปความรู้ด้วยรูปแบบแผนที่ความคิด (Mind Mapping)        ตามรูปแบบของโทนี่ บูชาน ได้ ๔ เรื่อง คือ ๑ สรุปความรู้เกี่ยวกับนิทาน ๒. สรุปความรู้เกี่ยวกับการเขียนนิทาน ๓.สรุปความรู้เกี่ยวกับกลอนสี่ และ ๔. สรุปความรู้เกี่ยวกับการละเล่นไทย

           ๒. การฝึกเขียนชุดนิทานสร้างสรรค์อนุรักษ์และสืบสานการละเล่นไทย ได้นิทานสร้างสรรค์ทั้งหมด ๕ เรื่อง ได้แก่ นิทานสร้างสรรค์เรื่อง ๑.โจรสลัดกับเกาะลึกลับ ๒.ป๋องแป๋งกับปุ๊กลุ๊ก๓.ดวงเดือนสาวน้อยผู้อ่อนโยน ๔.มีมี่กับแรบบิทเพื่อนรัก และ๕.สงครามตี่จับ เป็นนิทานคติสอนใจมากที่สุด จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่นิทานสร้างสรรค์เรื่อง โจรสลัดกับเกาะลึกลับ ป๋องแป๋งกับปุ๊กลุ๊ก และดวงเดือนสาวน้อยผู้อ่อนโยนสุข เป็นนิทานเทวปกรณ์หรือตำนานปรัมปรา จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ นิทานสร้างสรรค์เรื่อง สงครามตี่จับ และเป็นนิทานมหัศจรรย์ จำนวน ๑  เรื่อง ได้แก่ นิทานสร้างสรรค์เรื่อง มีมี่กับแรบบิทเพื่อนรักการฝึกทักษะกลอนสี่อนุรักษ์และสืบสานการละเล่นไทยได้บทกลอนสี่ ทั้งหมด ๕ เรื่อง ได้แก่  การละเล่นไทยเตย จำนวน ๑๐ บท การละเล่นไทยกาฟักไข่ จำนวน ๑๐ บท การละเล่นไทยเสือกินวัว จำนวน ๘ บท การละเล่นไทยกระต่ายขาเดียว จำนวน ๘ บท และการละเล่นไทยตี่จับ จำนวน ๘ บท

           ๓. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญมีความพึงพอใจที่มีต่อชุดนิทานสร้างสรรค์อนุรักษ์และสืบสานการละเล่นไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒๐ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก             เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความพึงพอใจมากที่สุดของชุดนิทานสร้างสรรค์คือ ความเหมาะสมของเนื้อหาในเล่มนิทานชุดนิทานสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๙ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  และความพึงพอใจน้อยที่สุดของชุดนิทานสร้างสรรค์คือ การนำเสนอนิทาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๔ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2563,06:16   อ่าน 238 ครั้ง