ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อโครงงาน นิทานร้อยรักษ์ สานทอถักสร้างความดี

ชื่อโครงงาน                     นิทานร้อยรักษ์ สานทอถักสร้างความดี

ชื่อผู้จัดทำโครงงาน เด็กหญิงปุญญพัฒน์  อุ่นแก้ว

                                  เด็กหญิงพรรณรษา  ยังละออ

                                  เด็กหญิงนฤมล  สมปอง

ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน        นางสาวรวิภา  ขุนาพรม

โรงเรียน                         บ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ระดับชั้น                        ประถมศึกษาปีที่ 

ระยะเวลา                  ๒๗  มีนาคม ๒๘  มิถุนายน ๒๕๖๒

 

บทคัดย่อ

 

           โครงงานภาษาไทย เรื่อง นิทานร้อยรักษ์ สานทอถักสร้างความดี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้                ๑. เพื่อสรุปความรู้เกี่ยวกับนิทาน การเขียนนิทานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยรูปแบบแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ๒. เพื่อฝึกทักษะการเขียนนิทานสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ๓.เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญที่มีต่อชุดนิทานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประชากรที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑,๑๑๗ คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๖๐คน ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม – ๒๘  มิถุนายน ๒๕๖๒  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือแบบบันทึกข้อมูลโครงงานภาษาไทย เรื่อง นิทานร้อยรักษ์ สานทอถักสร้างความดี  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2562,12:58   อ่าน 784 ครั้ง