ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อโครงงาน นิทานร้อยรักษ์ สานทอถักสร้างความดี

ชื่อโครงงาน                     นิทานร้อยรักษ์ สานทอถักสร้างความดี

ชื่อผู้จัดทำโครงงาน            เด็กหญิงวรวรรณ  ใจสุวรรณ์

                                  เด็กหญิงชญานุช ชูรัตน์

                                  เด็กหญิงปภาวรินทร์  เลิศศรี

ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน        นางสาวรวิภา  ขุนาพรม

                                  นางสาวรัตน์ติยาพร  ทิพวารี

                                  นางสาวนันธิดา  ปัดคำ

โรงเรียน                         บ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ระดับชั้น                        ประถมศึกษาปีที่ 

ระยะเวลา                       วันที่ ๒๔ กันยายน– ๗  ธันวาคม ๒๕๖๑ 

บทคัดย่อ

          โครงงานภาษาไทย เรื่อง นิทานร้อยรักษ์ สานทอถักสร้างความดี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้              ๑. เพื่อสรุปความรู้เกี่ยวกับนิทาน การเขียนนิทานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยรูปแบบแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ๒. เพื่อฝึกทักษะการเขียนนิทานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ ๓.เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญที่มีต่อชุดนิทานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประชากรที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ   จำนวน  ๑,๑๑๗  คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านสิริ     ขุนหาญในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๖๐ คน ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน– ๗  ธันวาคม ๒๕๖๑   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แบบบันทึกข้อมูลโครงงานภาษาไทย   เรื่อง นิทานร้อยรักษ์ สานทอถักสร้างความดี และแบบประเมินความพึงพอใจของคนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย

                              ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า

                             ๑. การสรุปความรู้เกี่ยวกับนิทาน การเขียนนิทานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยรูปแบบแผนที่ความคิด (Mind Mapping) พบว่า สามารถสรุปความรู้ด้วยรูปแบบแผนที่ความคิด (Mind Mapping)         ตามรูปแบบของโทนี่ บูซาน ได้ ๓ เรื่อง คือ ๑ สรุปความรู้เกี่ยวกับนิทาน    ๒. สรุปความรู้เกี่ยวกับการเขียนนิทาน และ๓ . สรุปความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์

           ๒. การฝึกการเขียนชุดนิทานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้นิทานสร้างสรรค์ ทั้งหมด ๘ เรื่อง ได้แก่ นิทานสร้างสรรค์เรื่อง ไก่โต้งจอมเกเร สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  นิทานสร้างสรรค์เรื่องป้อมและเพื่อนสำนึกผิด สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซื่อสัตย์สุจริต นิทานสร้างสรรค์เรื่องโรงเรียนรักสุข สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย  นิทานสร้างสรรค์เรื่องกระรอกน้อยใฝ่เรียนรู้ สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ นิทานสร้างสรรค์เรื่องสุขอย่างพอเพียง สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่อย่างพอเพียง นิทานสร้างสรรค์เรื่องความมุ่งมั่นของนกกระจาบ สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มุ่งมั่นในการทำงาน  นิทานสร้างสรรค์เรื่องแดนนี่รักความเป็นไทย  สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์รักความเป็นไทย  และนิทานสร้างสรรค์เรื่องหนูดีมีจิตสาธารณะ  สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ  เป็นนิทานคติสอนใจมากที่สุด จำนวน ๖ เรื่อง  ได้แก่นิทานสร้างสรรค์เรื่อง ไก่โต้งจอมเกเร  นิทานสร้างสรรค์เรื่องป้อมและเพื่อนสำนึกผิด  นิทานสร้างสรรค์เรื่องกระรอกน้อยใฝ่เรียนรู้  นิทานสร้างสรรค์เรื่องสุขอย่างพอเพียง นิทานสร้างสรรค์เรื่องความมุ่งมั่นของนกกระจาบ  และนิทานสร้างสรรค์เรื่องแดนนี่รักความเป็นไทย    เป็นนิทานเทวปกรณ์หรือตำนานปรัมปรา จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ นิทานสร้างสรรค์เรื่อง โรงเรียนรักสุข และเป็นนิทานเรื่องสัตว์ จำนวน ๑  เรื่อง ได้แก่ นิทานสร้างสรรค์เรื่อง หนูดีมีจิตสาธารณะ

           ๓. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญมีความพึงพอใจที่มีต่อชุดนิทานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๖ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความสอดคล้องของเนื้อหากับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๓ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ การนำเสนอนิทาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2561,15:09   อ่าน 121 ครั้ง