ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อโครงงาน สืบนามสานภูมิหมู่บ้านผ่านนิทาน ในตำบลขุนหาญ

ชื่อโครงงาน          สืบนามสานภูมิหมู่บ้านผ่านนิทาน ในตำบลขุนหาญ

ชื่อผู้จัดทำโครงงาน              เด็กหญิงวรวรรณ  ใจสุวรรณ

                            เด็กหญิงชญานุช    ชูรัตน์

                            เด็กหญิงปภาวรินทร์       เลิศศรี

ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน        นางสาวรวิภา  ขุนาพรม

                            นางสาวนันธิดา  ปัดคำ

โรงเรียน             บ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ระดับชั้น             ประถมศึกษาปีที่  ๔

ปีการศึกษา         ๒๕๖๑

 

บทคัดย่อ

 

โครงงานภาษาไทย เรื่อง สืบนามสานภูมิหมู่บ้านผ่านนิทาน ในตำบลขุนหาญ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  ๑. เพื่อศึกษาที่มาและจัดหมวดหมู่ลักษณะภูมินามของหมู่บ้าน ในตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ   ๒. เพื่อฝึกการเขียนชุดนิทานตำบลขุนหาญ โดยการสืบสานจากภูมินามหมู่บ้าน   ในตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ และ๓. เพื่อประเมินความพึงพอใจของคนในชุมชนที่มีต่อชุดนิทานตำบลขุนหาญ  ประชากรที่ใช้ ได้แก่ ชาวบ้านทั้ง ๙ หมู่บ้านในตำบลขุนหาญ อำเภอ
ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ชาวบ้านที่เป็นผู้รู้เกี่ยวกับที่มาของหมู่บ้าน และตัวแทนชาวบ้าน จำนวน ๕๐ คน
 ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แบบสัมภาษณ์โครงงานภาษาไทย   เรื่อง สืบนามสานภูมิหมู่บ้านผ่านนิทาน ในตำบลขุนหาญ และแบบประเมินความพึงพอใจของคน     ในชุมชนที่มีต่อชุดนิทานตำบลขุนหาญ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย

            ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า

          ๑. ตำบลขุนหาญมีภาษาที่มาของการตั้งชื่อหมู่เป็นภาษาลาวมากที่สุด จำนวน ๘  หมู่บ้าน คือ บ้านขุนหาญ บ้านดู่ บ้านแดง บ้านค้อปอ บ้านโนนลัด บ้านโนนใหญ่ บ้านดู่ตะวันออก และบ้านขุนหาญใต้  มีการตั้งชื่อเป็นภาษาเขมร จำนวน ๑ หมู่บ้าน คือ บ้านโคกระเวียง มีการตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ จำนวน ๓ หมู่บ้าน คือ บ้านโคกระเวียง บ้านโนนลัด บ้านโนนใหญ่ มีการตั้งชื่อตามพืชพรรณธรรมชาติ จำนวน ๓ ชื่อ คือ บ้านดู่ บ้านแดง บ้านค้อปอ  มีการตั้งชื่อตามตำแหน่งและทิศทาง จำนวน ๒ ชื่อ คือ บ้านดู่ตะวันออก บ้านขุนหาญใต้ มีการตั้งชื่อตามบุคคลและชื่อบุคคลน้อยที่สุดจำนวน ๑ ชื่อ คือ บ้านขุนหาญ

         ๒. ชุดนิทานตำบลขุนหาญ เป็นนิทานปรัมปรา ได้แก่ นิทานบ้านขุนหาญ นิทานบ้านดู่ตะวันออกนิทานบ้านแดง นิทานบ้านโนนลัด  และนิทานบ้านโคกระเวียง  เป็นนิทานท้องถิ่น ได้แก่ นิทานบ้านค้อปอ  นิทานบ้านดู่  นิทานบ้านโนนใหญ่  และนิทานบ้านขุนหาญใต้    

         ๓.  ชาวบ้านในตำบลขุนหาญมีความพึงพอใจมีต่อชุดนิทานตำบลขุนหาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๒ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความน่าสนใจของหนังสือนิทานชุด นิทานตำบลขุนหาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๔ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ การนำเสนอนิทาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ อยู่ในระดับความ   พึงพอใจมาก

กิตติกรรมประกาศ

 

          โครงงานภาษาไทยเรื่อง สืบนามสานภูมิหมู่บ้านผ่านนิทาน ในตำบลขุนหาญ คณะผู้จัดทำได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน  จากท่าน ดร.วิไลวรรณ  ทรงกลด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริ      ขุนหาญ และนายสิทธิรักษ์ อาจภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ที่ให้ข้อมูลและพร้อมทั้งให้กำลังใจในการจัดทำโครงงาน  ทำให้การทำโครงงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

        ขอขอบพระคุณนายสิทธิรักษ์ อาจภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ พระอธิการไพรวัน รตนวณฺโณ   เจ้าอาวาสวัดบ้านโคกระเวียง และนายนริน วงศ์พิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓     บ้านโคกระเวียง ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านทั้ง ๙ หมู่บ้านในตำบลขุนหาญในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้

        ขอขอบคุณ  คุณครูรวิภา ขุนาพรม คุณครูนันธิดา ปัดคำ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคุณครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญทุกท่าน ที่ให้ข้อมูลคำปรึกษา ชี้แนะแนวทางการทำโครงงาน  ทำให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำโครงงานได้ 

        ขอขอบคุณ คุณตา คุณยาย คุณป้าในหมู่บ้าน ที่ให้ความรู้ถึงที่มาและความหมายของชื่อหมู่บ้านทั้ง ๙ หมู่บ้านในตำบลขุนหาญ ทำให้คณะผู้จัดทำมีความรู้เพิ่มเติมเป็นอย่างมาก

        ขอขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่ของคณะผู้จัดทำ  ผู้ปกครองของเพื่อนๆ และเพื่อนๆทุกคน
ที่ให้การสนับสนุนในด้านข้อเสนอแนะต่างๆ
  คณะผู้จัดทำจึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา  ณ โอกาสนี้

 

                                                        คณะผู้จัดทำ

โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,09:45   อ่าน 375 ครั้ง